Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Sprawozdania z działalności kontrolnej w latach 2007, 2008, 2009 i 2010r.

 

 

SPRAWOZDANIA

z działalności kontrolnej  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego   w 2007 r.

 

Liczba kontroli przeprowadzonych w 2007 r. z wyszczególnieniem rodzajów i problematyki kontroli, a także liczba skontrolowanych podmiotów.

 

Realizując ustawowe zadania kontrolne organów i jednostek organizacyjnych PSP w województwie zachodniopomorskim,
zgodnie z planem kontroli na 2007 r. zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie z 17 zaplanowanych
kontroli problemowych przeprowadziły 14 kontroli problemowych.

Reagując na sygnał o istniejących nieprawidłowościach, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP powołał zespół
kontrolny Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, który przeprowadził jedną kontrolę doraźną.

Ogółem w 2007 r. skontrolowano 10 Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego.

 

W 2007 r. kontrole problemowe obejmowały tematykę:

-     ocena stanu ochrony informacji niejawnych w komendzie,

-     sprawdzenie znajomości zasad podwyższania lub obniżania gotowości obronnej w komendzie,

-     logistyczne zabezpieczenie działań komendy dot. rejestracji i przeglądów technicznych,   prowadzonych rozliczeń
i dokumentacji oraz wykonywania napraw i konserwacji pojazdów, a także ocena stanu technicznego posiadanego sprzętu,

-       logistyczne zabezpieczenie działań komendy dot. prowadzenia ewidencji składników majątku, naliczania wartości umorzenia środków trwałych,
porównanie stanów rzeczywistych z ewidencją środków trwałych,

-       lustracja obiektów komendy pod względem BHP,

-       kontrola dokumentacji powypadkowej,

-       prawidłowość postępowania administracyjnego podczas kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz podczas odbioru obiektów,

-       monitoring pożarowy,

-       nadzór nad realizacją praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów w których może przebywać ponad 50 osób,

-       współpraca komórki kontrolno-rozpoznawczej z pionem operacyjnym,

-       współpraca komendy z jednostkami Lasów Państwowych,

-       realizacja zadań w zakresie kierowania Komendą – wydawanie aktów wewnętrznych,

-       ewidencja czasu służby,

-       nawiązanie stosunku służbowego w świetle obowiązujących unormowań prawnych.

 

                    W 2007 r. kontrola doraźna obejmowała tematykę:

-       dysponowanie strażaków będących na wolnym lub pełniących dyżur domowy do wykonywania zadań nie związanych
        z zapewnieniem ciągłości służby.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, które
kwalifikowałyby się do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub skierowania do prokuratury
wniosku w celu wszczęcia postępowania karnego. Jednakże nie uniknięto w trakcie realizacji zadań
szeregu nieprawidłowości. W związku z powyższym wydane zostały wnioski pokontrolne w celu
wyeliminowania nieprawidłowości i uniknięcia błędów w przyszłości.

 

Wyciąg ze sprawozdania z działalności kontrolnej  Komendy Wojewódzkiej PSP woj. zachodniopomorskiego w 2008 r.
 
Realizując ustawowe zadania kontrolne organów i jednostek organizacyjnych PSP
w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z planem kontroli na 2008 r. zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie przeprowadziły 15 kontroli problemowych.
Reagując na sygnały o istniejących nieprawidłowościach w Komendach Powiatowych PSP w Sławnie oraz w Policach, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP powołał zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, które przeprowadziły kontrole w trybie kontroli uproszczonej w ww. Komendach.
 
         Ogółem w 2008 r. skontrolowano 11 Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego.
W 2008 r. kontrole problemowe obejmowały tematykę:
-    ocena stanu ochrony informacji niejawnych w komendzie,
-     sprawdzenie znajomości zasad podwyższania lub obniżania gotowości obronnej
w komendzie,
-         ocena prawidłowości przyznawania pomocy mieszkaniowej oraz umundurowania,
-         logistyczne zabezpieczenie działań komendy dot. prowadzenia ewidencji składników majątku, naliczania wartości umorzenia środków trwałych, porównanie stanów rzeczywistych z ewidencją środków trwałych,
-         gospodarka transportowa w komendzie,
-         szkody w mieniu PSP oraz wypadki i uszkodzenia pojazdów,
-         kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
-    przestrzeganie przepisów z zakresu BHP,
-    realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska,
-     prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego podczas kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz podczas odbioru obiektów,
-    realizacja zadań w zakresie kierowania komendą – wydawanie aktów wewnętrznych,
-    ewidencja czasu służby,
-         nawiązanie stosunku służbowego w świetle obowiązujących unormowań prawnych,
-         doskonalenie zawodowe prowadzone przez jednostki organizacyjne PSP.
         W 2008 r. kontrole uproszczone obejmowały tematykę:
-         planowanie czynności kontrolno – rozpoznawczych oraz wykonywanie zadań
w zakresie czynności kontrolno – rozpoznawczych prowadzonych w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży,
-         sprawdzenie zarzutów podniesionych w piśmie anonimowym w zakresie:
-         nieobecności w służbie – ewidencja,
-         zastraszanie, nękanie strażaków,
-         wojskowa służba zastępcza – zgodność z obowiązującymi przepisami,
-         koszty utrzymania samochodu specjalnego i motocykli,
-         zasadność wykorzystania ww. sprzętu,
-         rozliczanie kart drogowych,
-         prowadzenie gospodarki paliwowej,
-         gospodarka umundurowaniem i wyposażeniem specjalnym strażaka,
-         realizacja doskonalenia zawodowego w JRG.
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, które kwalifikowałyby się do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub skierowania
do prokuratury wniosku w celu wszczęcia postępowania karnego. Jednakże w trakcie realizacji zadań nie uniknięto szeregu nieprawidłowości. W związku z powyższym wydane zostały wnioski pokontrolne w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uniknięcia błędów w przyszłości.
 
                                                                           Działalność kontrolna

Na podstawie § 4 pkt. 7 zarządzenia Nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 30)
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zarządza kontrolę w stosunku do komórek organizacyjnych obsługujących
jego urząd oraz w stosunku do jednostek organizacyjnych nadzorowanych.

Kontrola prowadzona jest jako:

   1)   kompleksowa, która obejmuje całą działalność podmiotu kontrolowanego;

   2)   problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności podmiotu kontrolowanego;

   3)   sprawdzająca, której celem jest sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcześniejszych kontroli;

   4)   doraźna, wynikająca z potrzeby zbadania zagadnień wskazanych przez zarządzającego kontrolę.

Kontrolę można prowadzić również przy zastosowaniu trybu uproszczonego, której celem jest sprawdzenie informacji zawartych w szczególności
w skargach i wnioskach oraz analiza dokumentów dotyczących działalności organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych
przez zarządzającego kontrolę.

 

Wyciąg ze sprawozdania z działalności kontrolnej  Komendy Wojewódzkiej PSP woj. zachodniopomorskiego w 2009 r.
 
Realizując ustawowe zadania kontrolne organów i jednostek organizacyjnych PSP
w województwie zachodniopomorskim, zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP
w Szczecinie przeprowadziły 16 kontroli problemowych.
Reagując na sygnały o istniejących nieprawidłowościach w 3 Komendach Powiatowych PSP, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP powołał zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, które przeprowadziły kontrole
w trybie kontroli uproszczonej. Ponadto w 1 Komendzie Powiatowej PSP przeprowadzono kontrolę doraźną.
            Ogółem w 2009 r. wykonano 20 kontroli (16 problemowych, 3 w trybie uproszczonym i 1 doraźną) kontrolując 15 Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego.
   W 2009 r. kontrole obejmowały problematykę w zakresie:
-         stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz szkolenia pracowników pionu operacyjnego z tematyki urządzeń przeciwpożarowych,
-         realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska,
-         organizacja doskonalenia zawodowego,
-         realizacja procesu doskonalenia zawodowego,
-         środowisko dydaktyczne (baza i zaplecze dydaktyczne),
-         przygotowanie komendy do podwyższania lub obniżania stanu gotowości obronnej
i stanu ochrony informacji niejawnych,
-         stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
-         ewidencja czasu służby, wydawanie zgody na dodatkowe zarobkowanie,
-         sprawdzenie harmonogramu obsług technicznych sprzętu specjalnego
i transportowego, kontrola dokumentacji pojazdów, oględziny sprzętu, porównanie normatywu na sprzęt ze stanem faktycznym,
-         sprawdzenie prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej, kontrola kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego,
-         sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu pomocy mieszkaniowej, przydzielania równoważników za brak lokalu mieszkalnego i dodatków na remont lokalu,
-         sprawdzenie zasad gospodarowania umundurowaniem i wyposażeniem zaliczonym
do środków ochrony indywidualnej strażaka,
-         sprawdzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kontrola obowiązków informacyjnych oraz zawartych umów; udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej kwot progowych, stosowanie ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień,
-         sprawdzenie dokumentacji przeprowadzonych remontów i inwestycji budowlanych,
-         współpraca komendanta powiatowego PSP z organizacją związkową,
-         sprawy kadrowe, utrzymywanie zwiększonej obsady osobowej w systemie codziennym,
-         nierówne traktowanie pracowników, dyskryminacja kobiet, zachowania mające znamiona mobbingu,
-         zasadność powiadomienia PSK o pożarze oraz zasadność zadysponowania przez dyspozytora PSK sił i środków do zdarzenia,
-         przebieg prowadzonych działań gaśniczych,
-         postępowanie kierującego akcją ratowniczą w trakcie i po zakończeniu działań gaśniczych,  
-         przestrzeganie przez skarżących przepisów przeciwpożarowych,
-         działania podjęte przez komendanta powiatowego PSP w zakresie wyjaśnienia okoliczności
i zarzutów opisanych w skargach,
-         mianowanie na stanowisko służbowe,
-         organizacja na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
-         dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
-         plan ratowniczy powiatu i jego aktualizacja,
-         sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo – gaśnicze,
-         przygotowanie sił i środków będących w dyspozycji komendanta do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w tym do działań w ramach odwodów operacyjnych,
-         analiza dokumentacji kontrolno – rozpoznawczej pod kątem analizy zagrożeń, planowania czynności kontrolno – rozpoznawczych, w tym opracowywania harmonogramów kontroli oraz ich realizacja,
-         analiza realizacji decyzji dotyczących wykonywania kontroli sprawdzających
oraz stosowania postępowania egzekucyjnego,
-         realizacja postanowień regulaminu organizacyjnego komendy,
-         realizacja regulaminu służby i pracy,
-         mianowania na stanowiska zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, badania lekarskie,
-         szkolenia bhp, uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,
-         wykonanie zatrudnienia w ramach przyznanych komendzie etatów,
-         złożenie przez strażaków pisemnych oświadczeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej.
-         prawidłowość sporządzania harmonogramów obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego, dokumentowanie i rozliczanie napraw, awaryjność sprzętu,
-         prawidłowość prowadzenia dokumentacji pojazdów,
-         oględziny sprzętu,
-         porównanie stanu faktycznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym
normatywem,
-         działania podejmowane w celu uzupełnienia braków w normatywie na sprzęt,
-         prawidłowość prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji,
-         prawidłowość prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego,
-         wyposażenie w środki ochrony indywidualnej strażaka,
-         zgodność posiadanego sprzętu informatycznego i okablowania z „Wytycznymi
w zakresie standardów IT w PSP”,
-         stan zabezpieczeń wewnętrznej sieci informatycznej przed zagrożeniami
z zewnątrz – ochrona antywirusowa, firewall, system haseł, dostęp do danych,
-         sposób zagwarantowania backupu newralgicznych danych,
-         awaryjne metody przekazywania danych do WSKR,
-         aktualność wersji SWD i Transmisji,
-         wykorzystywanie map numerycznych przez PSK,
-         wykorzystywane oprogramowanie na stanowiskach komputerowych PSK,
-         sposób przyjmowania zgłoszeń alarmowych – tel. 998 i 112,
-         łączność telefoniczna z innymi służbami ratowniczymi,
-         aktualne wykazy telefonów,
-         zgodność posiadanego sprzętu łączności radiowej z normatywem i minimalnymi wymaganiami dla tego sprzętu określonymi przez KG PSP,
-         obsada kanałowa radiotelefonów,
-         umiejętność obsługi posiadanego sprzętu łączności (konferencje kilku radiotelefonów, radiotelefon – telefon),
-         alarmowanie jednostek OSP,
-         dokumentacja łączności wymagana „Instrukcją Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności”,
-         rejestracja zgłoszeń alarmowych i korespondencji radiowej,
-         sprawność i konserwacja sprzętu łączności,
-         wyciągi z danych radiowych,
-         znajomość zasięgów łączności radiowej,
-         zasilanie awaryjne i gwarantowane, dokumentacja i przeglądy techniczne,
-         procedury awaryjne, zakresy odpowiedzialności za sprzęt i systemy informatyczne,
-         synchronizacja czasu na urządzeniach elektronicznych,
-         doskonalenie zawodowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stan faktyczny, ilość osób z aktualnymi uprawnieniami,
-         realizacja doskonalenia zawodowego dla jednostki ratowniczo – gaśniczej (system zmianowy) i komendy (system codzienny),
-         realizacja testu sprawności fizycznej,
-         stan aktualny ilości strażaków z ważnymi uprawnieniami do kierowania ruchem drogowym,
-         badanie środowiska sprzętowo – dydaktycznego dot. szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków PSP.
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, które kwalifikowałyby się do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub skierowania do prokuratury wniosku w celu wszczęcia postępowania karnego. Jednakże w trakcie realizacji zadań nie uniknięto szeregu nieprawidłowości. W związku z powyższym wydane zostały wnioski pokontrolne w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uniknięcia błędów w przyszłości.

 

Na  podstawie § 4 pkt. 7 zarządzenia Nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 30)
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zarządza kontrolę w stosunku do komórek organizacyjnych obsługujących
jego urząd oraz w stosunku do jednostek organizacyjnych nadzorowanych.
Kontrola prowadzona jest jako:
   1)   kompleksowa, która obejmuje całą działalność podmiotu kontrolowanego;
   2)   problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności podmiotu kontrolowanego;
   3)   sprawdzająca, której celem jest sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcześniejszych kontroli;
   4)   doraźna, wynikająca z potrzeby zbadania zagadnień wskazanych przez zarządzającego kontrolę.
Kontrolę można prowadzić również przy zastosowaniu trybu uproszczonego, której celem jest sprawdzenie informacji zawartych w szczególności
w skargach i wnioskach oraz analiza dokumentów dotyczących działalności organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych
przez zarządzającego kontrolę.
 
 
 

 

 Wyciąg ze sprawozdania z działalności kontrolnej  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,  woj. zachodniopomorskiego w 2010 roku

 

Realizując ustawowe zadania kontrolne organów i jednostek organizacyjnych PSP
w województwie zachodniopomorskim, zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP
w Szczecinie przeprowadziły 16 kontroli problemowych oraz ukończyły 1 kontrolę rozpoczętą w 2009 roku.

            W 2010 r. skontrolowano 12 Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego.

W 2010 r. kontrole problemowe obejmowały tematykę w zakresie:

 • prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego,
 • realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • planowania i realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 • prawidłowości wydawania aktów wewnętrznych,
 • stosowania Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
 • organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 • prawidłowości przeprowadzania naboru i mianowania na stanowiska służbowe,
 • przyznawania uposażenia oraz dodatku motywacyjnego,
 • oceny funkcjonowania ochrony informacji niejawnych,
 • realizacji zadań przygotowań obronnych,
 • organizacji i realizacji procesu doskonalenia zawodowego,
 • realizacji szkoleń dla jednostek OSP z terenu powiatu,
 • stanu wyszkolenia i posiadania przez funkcjonariuszy PSP uprawnień z zakresu: kierowania ruchem drogowym, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz testu sprawności fizycznej,
 • spraw kwatermistrzowskich dotyczących: pomocy mieszkaniowej, umundurowania, środków trwałych w ewidencji, gospodarki transportowej, szkód w mieniu PSP, wypadków
  i uszkodzeń pojazdów, zamówień publicznych,
 • postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kontroli obowiązków informacyjnych
  oraz realizacji zawartych umów; udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej kwot progowych, stosowanie ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień,
 • prawidłowości realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych
  w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w PSP” stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 KG PSP z 9 czerwca 2009 r.

Oceny z kontroli głównie formułowane były w oparciu o sprawdzenie kontrolowanego procesu w odniesieniu do obowiązujących norm prawnych. Oceny formułowane był w sposób opisowy a miernikiem ocen była ilość oraz istotność stwierdzonych nieprawidłowości
do ogólnej liczby kontrolowanych spraw. Z przeprowadzonych kontroli oceną przeważającą była ocena pozytywna. Jednakże nie uniknięto w trakcie realizacji zadań szeregu nieprawidłowości. W związku z powyższym wydane zostały wnioski pokontrolne w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uniknięcia błędów w przyszłości.

            Głównym uzyskanym efektem z kontroli przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie była poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych Komend Powiatowych/Miejskich PSP
woj. zachodniopomorskiego.

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry