Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Przedmiot działalności i kompetencje – według aktów wewnętrznych podmiotu

I.    Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy
w szczególności:

 1. planowanie i realizacja budżetu Komendy Wojewódzkiej;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. realizacja zadań związanych z systemem zarządzania jakością wg serii ISO 9000;
 4. sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Wojewódzkiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 5. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Wojewódzkiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi PSP;
 6. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz  z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także podmiotami ksrg;
 7. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 8. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 9. planowanie i przeprowadzanie kontroli organów i jednostek organizacyjnych PSP
  z terenu województwa, wykonywanie kontroli wewnętrznej w Komendzie Wojewódzkiej oraz realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 10. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 11. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
 12. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 13. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 14. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
 15. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Wojewódzkiego funkcji w Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego;
 16. udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 17. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 18. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na obszarze województwa.

 

II.  Do zakresu działania Wydziału Operacyjnego należy realizacja zadań z zakresu spraw:

 • operacyjnych,
 • pomocy psychologicznej.

Wydział realizuje zadania:

 1. opracowywanie planu sieci podmiotów ksrg na obszarze województwa;
 2. opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego;
 3. opracowywanie planu rozmieszczenia sprzętu specjalistycznego w ramach ksrg,
  w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa;
 4. organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa;
 5. koordynowanie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań
  w stanach klęski żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych;
 6. wykonywanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka;
 7. współdziałanie w uzgadnianiu i opiniowaniu wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych;
 8. planowanie zadań i nadzór nad przygotowaniem jednostek PSP do realizacji obowiązków Państwa gospodarza (HNS);
 9. organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg
  i odwodów operacyjnych  na obszarze województwa, oraz ich dokumentowanie
  i analizowanie;
 10. opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania
  i likwidacji jednostek  ochrony przeciwpożarowej, specjalistycznych grup ratowniczych oraz przygotowywanie wniosków  o włączenie OSP do ksrg;
 11. sporządzanie lub opiniowanie analiz z prowadzonych przez podmioty ksrg działań ratowniczych;
 12. sporządzanie informacji, analiz i ocen z zakresu udziału podmiotów ksrg, a także jednostek  ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych;
 13. sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych
  ze zdarzeń;
 14. ustalanie zasad dysponowania i kierowania siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz  podmiotami ksrg na obszarze województwa;
 15. propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego strażaków;
 16. udzielanie przez psychologa porad i przeprowadzanie spotkań ze strażakami, którzy uczestniczyli w zdarzeniu traumatycznym.

Sekcja Koordynacji Ratownictwa realizuje zadania:

 1. udział w opracowywaniu wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja;
 2. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające m.in. dysponowanie sił
  i środków ksrg poprzez powiatowe/miejskie stanowiska kierowania oraz umożliwiające współpracę z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa
  i Ochrony Ludności;
 3. sprawowanie nadzoru nad stanem gotowości odwodów operacyjnych;
 4. koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu organizacji, funkcjonowania
  i nadzoru ksrg oraz  prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej na obszarze województwa;
 5. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami
  w zwalczaniu skutków  klęsk żywiołowych, katastrof i awarii;
 6. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa;
 7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ratowniczych nowoczesnych technik ratowniczych;
 8. koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej  na obszarze województwa;
 9. koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych ksrg na obszarze  województwa;
 10. koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych, jeżeli te działania  są prowadzone na szczeblu województwa;
 11. współudział w sporządzaniu lub opiniowaniu analiz z prowadzonych przez podmioty ksrg działań ratowniczych;
 12. sporządzanie informacji, analiz i ocen z zakresu udziału podmiotów ksrg, a także jednostek  ochrony przeciwpożarowej, w działaniach ratowniczych;
 13. analizowanie stanu przygotowania (gotowości operacyjnej) sił i środków ksrg
  do działań  ratowniczych;
 14. sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych
  ze zdarzeń;
 15. analizowanie i nadzorowanie sporządzania informacji z awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 16. nadzór nad prawidłowym, zgodnym z opracowanymi zasadami dysponowaniem
  i kierowaniem siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz  podmiotami ksrg na obszarze województwa;
 17. organizowanie kierowania działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza  możliwości sił ratowniczych powiatu lub w przypadku długotrwałych akcji na obszarze powiatu;
 18. organizowanie pełnienia służb w zakresie operacyjnym przez strażaków Komendy Wojewódzkiej;
 19. bieżące analizowanie gotowości operacyjnej podmiotów ksrg do działań ratowniczych;
 20. bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa zagrażających życiu  i zdrowiu ludności, środowisku oraz mieniu;
 21. bieżące informowanie Komendanta Wojewódzkiego i rzecznika prasowego Komendanta  Wojewódzkiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych
  na obszarze w województwa  i postępie akcji ratowniczych;
 22. koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa;
 23. koordynowanie udziału służb, straży, inspekcji, organizacji humanitarnych
  i innych podmiotów  w działaniach ratowniczych;
 24. współpraca podczas koordynowania działań ratowniczych z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego  Urzędu Wojewódzkiego i Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
 25. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem przygotowania strażaków
  w KP/M PSP  na obszarze województwa w zakresie realizacji podstawowych
  i specjalistycznych czynności  ratowniczych;
 26. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami  ratowniczymi w zakresie powiadamiania
  i dysponowania sił i środków, a także na miejscu  zdarzenia oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia.

 

III.  Do zakresu działania Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy realizacja zadań z zakresu spraw:

 • kontrolno-rozpoznawczych.

       Wydział realizuje zadania:

 1. opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja;
 2. sporządzania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 3. przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów do planów ratowniczego i obronnego województwa;
 4. opracowywanie map zagrożeń województwa;
 5. sporządzanie, w ustalonych przepisami terminach, zestawień wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, a także katalogu zagrożeń:
 6. koordynacja i nadzór nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi, realizowanymi przez KP/M PSP;
 7. wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn zm.),
  w odniesieniu do:
  • rozpatrywania zgłoszeń zakładów, programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych oraz raportów o bezpieczeństwie,
  • podawania do publicznej wiadomości wymaganych informacji,
 8. współudział w opracowywaniu zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowej, położonych poza zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 9. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej;
 10. sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 11. dokonywanie oceny spełniania wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe;
 12.  opracowywanie i aktualizacja danych dotyczących realizacji obowiązku w zakresie stosowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych na terenie województwa;
 13. wydawanie opinii w sprawach stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów;
 14. prowadzenie szkoleń, narad, odpraw i instruktażu dla pracowników prowadzących sprawy kontrolno-rozpoznawcze w KP/M PSP;
 15. realizacja zadań w zakresie monitorowania, prognozowania i analiz dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
 16. współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych;
 17. współpraca z innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym i aktom terroryzmu, a także wymiana informacji w tym zakresie;
 18. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz koordynowanie działań wykonywanych w tym zakresie przez komendantów powiatowych/miejskich PSP.

 

IV.  Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należy realizacja zadań
z zakresu spraw:

 • organizacji i nadzoru,
 • archiwizacji.

Wydział realizuje zadania:

 1. przygotowywanie projektów dokumentów związanych z pełnieniem przez Komendanta Wojewódzkiego funkcji organu administracji rządowej,
  a w szczególności w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 2. prowadzenie badań, monitorowanie, analizowanie oraz opracowywanie projektów koncepcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie działania KW PSP;
 3. sporządzanie zbiorczych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz wniosków z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej;
 4. organizowanie pracy Komendy Wojewódzkiej, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej Komendy Wojewódzkiej,
  w tym: opracowywania i aktualizowania regulaminu Komendy Wojewódzkiej oraz uzgadniania i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych KP/M PSP;
 5. realizowanie zadań dotyczących planowania pracy Komendy Wojewódzkiej;
 6. organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości
  z udziałem Komendanta Wojewódzkiego oraz jego zastępców;
 7. inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz zapobiegania
  i zwalczania klęsk żywiołowych;
 8. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów
  i senatorów;
 9. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego;
 10. planowanie i przeprowadzanie kontroli organów oraz jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa;
 11. planowanie i przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne;
 12. koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej w KP/M PSP z terenu województwa;
 13. analiza materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
 14. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do Komendanta Wojewódzkiego oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie;
 15. koordynowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg
  i wniosków składanych do Komendanta Wojewódzkiego;
 16. koordynowanie i inicjowanie prac w zakresie stanowienia aktów kierownictwa wewnętrznego Komendy Wojewódzkiej;
 17. ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Wojewódzkiego oraz zawartych przez niego porozumień;
 18. opiniowanie uchwał i projektów aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego z terenu działania Komendy Wojewódzkiej, w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
 19. koordynowanie i prowadzenie spraw współpracy międzynarodowej odpowiednio do zadań realizowanych przez Komendę Wojewódzką;
 20. prowadzenie sekretariatu Komendanta Wojewódzkiego;
 21. organizowanie i prowadzenie współpracy z mediami, konferencji prasowych, obsługi prasowej i informacyjnej Komendanta Wojewódzkiego;
 22. koordynowanie prac związanych z opracowaniem i wydawanie na stronie internetowej biuletynu informacyjnego Komendy Wojewódzkiej;
 23. prowadzenie archiwum Komendy Wojewódzkiej i spraw związanych
  z archiwizacją dokumentów oraz podejmowanie decyzji o brakowaniu akt archiwalnych, a także udostępnianiu akt na zewnątrz;
 24. udzielanie pomocy fachowej pracownikom komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
 25. prowadzenie spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej;
 26. nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz wykazu rzeczowego akt przez komórki organizacyjne i pracowników Komendy Wojewódzkiej;
 27. prowadzenie kancelarii ogólnej.

 

V.   Do zakresu działania Wydziału Kadr należy realizacja zadań z zakresu spraw:

 • kadrowych.

Wydział realizuje zadania:

 1. realizacja polityki kadrowej zmierzającej do kształtowania pożądanego stanu
  i struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na  obszarze województwa;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla komendantów powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa i kierujących komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej;
 3. prowadzenie całokształtu spraw kadrowych strażaków i pracowników Komendy Wojewódzkiej oraz sprawy kadrowe komendantów powiatowych (miejskich) i ich zastępców oraz innych strażaków należące do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego;
 4. prowadzenie spraw awansów i wyróżnień strażaków i pracowników;
 5. realizacja zadań związanych z planowaniem, rozdziałem i wykorzystaniem etatów osobowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa;
 6. kontrola gospodarowania kadrami, przestrzegania prawa pracy oraz zasad pełnienia służby i nadzór w tym zakresie;
 7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z systemem uposażeń i awansów strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych;
 8. podejmowanie działań zapewniających optymalne rozmieszczenie i zatrudnienie kwalifikowanych kadr, w tym absolwentów szkół Państwowej Straży Pożarnej;
 9. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zakładem Emerytalno-Rentowym MSW i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno-rentowe;
 10. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do rozpatrywania odwołań strażaków
  od decyzji w sprawach osobowych oraz projektów decyzji podjętych przez  przełożonych właściwych w tych sprawach;
 11. prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych pracowników i strażaków świadczących pracę/pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa;
 12. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym przeprowadzaniem badań profilaktycznych, wstępnych, kontrolnych oraz związanych z wypadkiem
  w służbie lub pracy i odejściem ze służby;
 13. realizacja służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej oraz ich późniejszego rozwoju zawodowego;
 14. realizowanie zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami.

 

VI.  Do zakresu działania Wydziału Kwatermistrzowskiego należy realizacja zadań
z zakresu spraw:

 • kwatermistrzowskich,
 • techniki i transportu,
 • inwestycji i zamówień publicznych,
 • informatyki i łączności,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sekcja ds. Kwatermistrzowskich, Techniki i Transportu:

 1. planowanie i dokonywanie zakupów środków trwałych, pozostałych środków trwałych i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej;
 2. prowadzenie i uzgadnianie dokumentacji analitycznej w zakresie gospodarki składnikami majątku Komendy Wojewódzkiej;
 3. prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony  indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków;
 4. opracowywanie analiz wyposażenia w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej jednostek organizacyjnych PSP oraz pozostałych jednostek KSRG z terenu województwa;
 5. prowadzenie dokumentacji dla strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Wojewódzkiej w zakresie należności lub świadczeń mieszkaniowych;
 6. nadzór w zakresie ochrony obiektów Komendy Wojewódzkiej;
 7. koordynacja działań z zakresu kwatermistrzowskiego zabezpieczenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
 8. prowadzenie gospodarki transportowej w Komendzie Wojewódzkiej
  (z wyłączeniem Ośrodka Szkolenia) oraz nadzór nad gospodarką transportową
  w Ośrodku Szkolenia w Bornem Sulinowie i w KP/M PSP z  terenu województwa;
 9. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów Komendy Wojewódzkiej oraz centralnym ubezpieczeniem komunikacyjnym sprzętu transportowego KP/M PSP z  terenu województwa;
 10. prowadzenie dokumentacji wypadków i kolizji drogowych pojazdów Komendy Wojewódzkiej oraz ewidencja i analiza przyczyn wypadków drogowych
  z udziałem pojazdów KP/M PSP z terenu województwa;
 11. opracowywanie analiz technicznego wyposażenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa;
 12. planowanie zakupów pojazdów, sprzętu i innych urządzeń oraz paliwa, części zamiennych i materiałów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji tych przedmiotów;
 13. opracowywanie wymagań technicznych dla pojazdów i sprzętu podczas realizacji zakupów;
 14. prowadzenie postępowań szkodowych w Komendzie Wojewódzkiej;
 15. prowadzenie gospodarki magazynowej w Komendzie  Wojewódzkiej;
 16. organizowanie zabezpieczenia technicznego akcji ratowniczych których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
 17. realizacja zadań w zakresie bhp wynikających odpowiednio z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, z  późn. zm.) to jest realizowanie zadań służby bhp w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, a w szczególności:
  • dokonywanie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • proponowanie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających
   na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • prowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz realizacji obowiązków i zadań z zakresu bhp w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz doradztwo i pomoc
   w tym zakresie,
  • kontroli przepisów określających warunki służby strażaków.

Sekcja ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 1. opracowywanie planów z zakresu inwestycji budowlanych i remontów obiektów Komendy Wojewódzkiej;
 2. opracowywanie programów inwestycji dla inwestycji budowlanych planowanych do realizacji przez Komendanta Wojewódzkiego;
 3. analiza stanu technicznego obiektów KP/M PSP – sporządzanie wniosków
  w sprawie przedsięwzięć remontowych i inwestycji budowlanych ;
 4. udział w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych inwestycji budowlanych realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych PSP przez starostów (prezydentów miast);
 5. prowadzenie gospodarki nieruchomościami;
 6. przygotowanie (sporządzanie i gromadzenie) dokumentacji i obsługa proceduralna postępowań o udzielania zamówień publicznych;
 7. koordynacja działań w zakresie zakupów wspólnych, realizowanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa;
 8. inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej;
 9. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów z podmiotami realizującymi dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz Komendy Wojewódzkiej.

Sekcja ds. Informatyki i Łączności:

 1. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i  innych zadań na rzecz ochrony ludności;
 2. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze województwa;
 3. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krsg na obszarze województwa;
 4. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych i łączności;
 5. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i łączności;
 6. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze województwa;
 7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 8. zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych Komendy Wojewódzkiej;
 9. organizacja i zapewnienie łączności członkom sztabu akcji – w przypadku akcji o zasięgu ponadpowiatowym;
 10. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Wojewódzkiej;
 11. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 12. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 13. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie wojewódzkiej systemów teleinformatycznych;
 14. nadzór nad stroną internetową Komendy Wojewódzkiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 15. zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania urządzeń łączności będących na wyposażeniu WSKR w tym samochodu dowodzenia i łączności.

 

VII.   Do zakresu działania Wydziału Finansów należy realizacja zadań z zakresu spraw:

- finansowych.

Wydział realizuje zadania:

 1. przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej dotyczących zagadnień finansowych;
 2. prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 4. prowadzenie obsługi finansowej Komendy Wojewódzkiej polegającej na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami budżetowymi, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej,
  2. przestrzeganiu zasad prawidłowych rozliczeń finansowych, pieniężnych
   i ochrony wartości pieniężnych,
  3. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
  4. obsłudze kasowej,
  5. prowadzeniu rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej Komendy Wojewódzkiej oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych;
 5. dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych w zakresie komórki finansowej;
 6. realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych i pozabudżetowych Komendy Wojewódzkiej;
 7. opracowywanie rozliczeń środków przyznanych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg;
 8. prowadzenie kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych;
 9. planowanie budżetu Komendy Wojewódzkiej w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów rzeczowo-finansowych sporządzanych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej;
 10. planowanie przychodów i wydatków dotyczących działalności pozabudżetowej (dochody własne);
 11. prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności oraz obciążeń innych podmiotów gospodarczych;
 12. dokonywanie podziału zasileń budżetowych w oparciu o harmonogram;
 13. opracowywanie zbiorczych planów KP/M PSP dla Urzędu Wojewódzkiego;
 14. prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych przez KP/M PSP;
 15. opracowywanie materiałów z zakresu planowania budżetowego i wykonania środków budżetowych na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
 16. rozliczanie środków zagranicznych pozyskanych na realizację projektów;
 17. obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
 18. okresowa analiza sytuacji finansowej KP/M PSP oraz współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie wnioskowania o stosowne zmiany w dotacjach dla KP/M PSP.

 

VIII. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych realizuje zadania:

 • w zakresie o ochronie informacji niejawnych,
 • w zakresie spraw obronnych.

     Zadania te Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych
i Spraw Obronnych realizuje w następującym zakresie:

 1. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 2. prowadzenie kancelarii tajnej;
 3. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Wojewódzkiej;
 7. koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.

 

IX.  Zadania z zakresu pomocy prawnej obejmują realizację obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U z 2002 r., Nr 123, poz. 1059
z poźn. zm.) to jest świadczenie pomocy prawnej urzędowi Komendanta Wojewódzkiego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami zleca się właściwym podmiotom zewnętrznym.

 

X.   Ośrodek organizuje i realizuje:

 1. kształcenie w zawodzie strażaka – szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 2. szkolenia specjalistyczne i doskonalące;
 3. szkolenia dla strażaków ratowników OSP biorących bezpośredni udział  w działaniach ratowniczych, zgodnie z przydzielonym zakresem działania;
 4. kursy dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
 5. szkolenia na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności;
 6. szkolenia w zakresie wodno – nurkowym na potrzeby kraju oraz nadzór nad szkoleniami przeprowadzanymi w komendach wojewódzkich PSP wg kompetencji określonej przez Komendanta Głównego PSP.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.03.2007
Data modyfikacji : 21.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kunda
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry