Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Lista Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

 

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej:

 

 1. Informacja o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,
 2. Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich  zmianach,
 3. Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o dużym ryzyku,
 4. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA),
 5. Informacja o kontrolach planowych w terenie,
 6. Informacja o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno- ratowniczego,
 7. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina),
 8. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 9. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii,
 10. Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku,
 11. Zakres uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Metadane

Data publikacji : 27.01.2016
Data modyfikacji : 04.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Jurczyk
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jurczyk
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry