Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o naborze - KW PSP starszy inspektor ds kancelaryjnych i archiwum zakladowego - lipiec 2018

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów - kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor ds. kancelaryjnych i archiwum zakładowego w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szczecin

ADRES URZĘDU:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Firlika 9/14
71-637 Szczecin

 

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki. Możliwość wyjazdów służbowych.
Pomieszczenia ciepłe, jasne ( oświetlenie naturalne i sztuczne), praca przy komputerze, w budynku zainstalowana jest winda, korytarze szerokie, drzwi odpowiedniej szerokości, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw, dotyczących instrukcji kancelaryjnej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Rejestr i rozdział pism, przyjmowanie poczty.
 • Realizacja zadań związanych z działaniem platformy EPUAP dla KW PSP.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego i wykonywanie archiwizacji dokumentów .
 • Koordynacja  procesami archiwizacji dokumentów w KW PSP oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu archiwum..
 • Obsługa odpraw, narad, spotkań.
 • Analiza sprawozdań z KP/M PSP, monitorowanie procesów brakowania w podległych jednostkach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie:  średnie
 • Doświadczenie zawodowe : 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej

Odpowiedzialność i wysoka motywacja do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań,

Odporność na stres i dobra organizacja pracy,

Komunikatywność,

Wysoka kultura osobista,

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Kurs kancelaryjno - archiwalny,
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • Prawo jazdy kat. B,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10 sierpnia 2018 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Firlika 9/14
  71-637 Szczecin

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – starszy inspektor ds. kancelaryjnych i archiwum zakładowego”.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel. 91 4808801, fax. 91 4808802, e-mail: sekretariat@szczecin.kwpsp.gov.pl).
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel. 91 4808809, fax. 91 4808802 e-mail: iod@szczecin.kwpsp.gov.pl).
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Wojewódzka Państwowej  Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. Firlika 9/14, 71 - 637  Szczecin, Tel. 914808801
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

•  Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz  termin rozmowy   kwalifikacyjnej
     opublikowane zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz    na stronie internetowej
     www.szczecin.kwpsp.gov.pl (zakładka „wyniki naboru” ) w dniu 17 sierpnia 2018 r.

•   Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

 •  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

•   Oferty odrzucone w razie ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od
     ogłoszenia wyników naboru.

•   Przewidywany mnożnik na stanowisku 1.19  ( kwota wynagrodzenia zasadniczego  ~2229 zł brutto).

•   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-48-08-830  lub 91-48-08-870

Metadane

Data publikacji : 25.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry