Biuletyn Informacji Publicznej Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych - Rejestry i ewidencje - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Ostatnia aktualizacja strony: 09.05.2019, 09:44

Rejestry i ewidencje

Czwartek, 29 marca 2007

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby
i zasady udostępniania danych w nich zawartych


I.

Prowadzone rejestry:

 

- rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,

- rejestr skarg i wniosków,

- rejestr wydanych delegacji służbowych,

- ewidencja pieczęci i stempli,

- „Książka kontroli”,

- ewidencja wyjść w godzinach służbowych,

- rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,

- rejestr osób korzystających z akt w pomieszczeniu archiwum,

- rejestr akt wypożyczonych na zewnątrz.

 Sposób udostępnienia  

Informację dotyczącą pracownika  udostępniającego dany rejestr można uzyskać w Kancelarii KW PSP w Szczecinie.

Rejestry będą udostępniane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami ).

 

 

                                                                                                                                           

II.

Powstała w toku działalności Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego.
Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KW PSP w Szczecinie zawarte
są w rozdziale VII Udostępnianie akt § 29 - § 43 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną
w resorcie spraw wewnętrznych i administracji stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 45  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2002 r.
( Dz. Urz. MSWiA Nr 9 , poz. 42)

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.03.2007
Data modyfikacji : 28.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kunda
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk
©1999-2019 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL