Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

 

Korespondencja, która jest adresowana na Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie jest przyjmowana, otwierana i wpisywana do rejestrów korespondencji w kancelarii ogólnej a następnie przekazywana do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP po zapoznaniu się z jego treścią dekretuje pismo na komórkę organizacyjną, która ma załatwić tę sprawę albo dołączyć do swoich akt. Rozdzielaniem korespondencji przekazanej przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego na poszczególne komórki organizacyjne zajmuje się kancelaria ogólna. Korespondencja adresowana imiennie odbierana jest przez kancelarię ogólną i przekazywana adresatowi.

 

Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy:

  • odręczną,
  • korespondencyjną,
  • inną (np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu).

Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez referenta, po zarejestrowaniu sprawy - bezpośrednio na otrzymanym piśmie - zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia.

Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.

Załatwienie spraw może być:

  • tymczasowe - gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
  • ostateczne - gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z czynności w terenie sporządza się, jeśli nie jest dla nich przewidziana forma protokołu, notatki służbowe lub czyni adnotacje na aktach, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości lub informacje mają znaczenie w załatwianej sprawie. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy.

Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

Referent opracowuje projekt pisma, który wraz z aktami sprawy przedkłada aprobującemu. Aprobujący sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu zwraca projekt pisma wraz z aktami referentowi. Referent powoduje sporządzenie czystopisu i przedstawia go do podpisu. Po podpisaniu czystopisu referent dołącza do niego załączniki i wraz z kopią pisma przekazuje czystopis kancelarii celem wysłania adresatowi.

Jeżeli załatwienie sprawy w zakreślonym terminie nie jest możliwe:

  • należy postąpić ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu,
  • gdy w konkretnej sprawie nie stosuje się przepisów wymienionych w pkt 1, a sprawa dotyczy organu nadrzędnego, należy zwrócić się do tego organu z wnioskiem o przesunięcie terminu, podając przyczyny uniemożliwiające załatwienie sprawy w wyznaczonym terminie oraz zaproponować nowy termin jej załatwienia.

 

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Dodatkowo w każdą środę po godzinach urzędowania tj. od godz. 15.30 do godz. 16.00.

 

Skargi i wnioski można składać w Kancelarii Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.

Skargi i wnioski rozpatrują pracownicy KW PSP zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Informację dotyczącą pracownika rozpatrującego skargę lub wniosek można uzyskać
w Kancelarii KW PSP w Szczecinie.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Głównego PSP  przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.00 - 17.00).

 

Metadane

Data publikacji : 02.02.2005
Data modyfikacji : 10.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Webmaster serwisu
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry