Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania, rozstrzygania

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych".

                Korespondencję przyjmuje kancelaria i rejestruje ją ilościowo w rejestrze kancelaryjnym, a podania składane do protokołu przyjmują właściwi referenci zgodnie z podziałem czynności i przekazują kierownikowi wydziału. Następnie kancelaria przekazuje


Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za pośrednictwem sekretariatu następującą korespondencję:

 • adresowaną imiennie do komendanta,
 • dotyczącą organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania urzędu,
 • skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu i jego pracowników,
 • protokoły i zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w urzędzie przez organy nadrzędne lub inne organy kontrolne.

Komendant przeglądając korespondencję:

 • decyduje, którą korespondencję załatwia osobiście ,
 • pozostałą korespondencję przekazuje do załatwienia właściwym naczelnikom wydziałów, kierownikom sekcji bądź samodzielnym stanowiskom pracy komendy z adnotacją dotyczącą sposobu i terminu załatwienia sprawy.
 • umieszcza dyspozycję dotyczącą aprobaty załatwienia sprawy bądź podpisania czystopisu.

Naczelnicy wydziałów, kierownicy sekcji i samodzielne stanowiska pracy przeglądają korespondencję:

 • adresowaną do nich imiennie,
 • zawierającą ponaglenie i interwencję,
 • wymagającą osobistego przyjęcia do wiadomości, zajęcia stanowiska lub wydania wstępnych poleceń dotyczących sposobu ich załatwienia.

Jeżeli korespondencja dotyczy spraw wchodzących w zakres działania różnych wydziałów lub pracowników, przekazuje się ją wydziałowi lub pracownikowi, do którego należy załatwienie sprawy w podstawowym zakresie.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP wydaje decyzje administracyjne:

a)       w I instancji:

 • w sprawach kadrowych dotyczących strażaków i pracowników cywilnych komendy,
 • w sprawach socjalno – bytowych dotyczących emerytów i rencistów pożarnictwa,
 • w sprawach sprzeciwu odnośnie programu zapobiegania awariom oraz w sprawach zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

b)       w II instancji:

 • w postępowaniu odwoławczym, którego przedmiotem są odwołania od decyzji wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych / miejskich PSP w sprawach przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli w drodze skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżono działanie lub bezczynność Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, Sąd przesyła odpis skargi Komendantowi i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi na skargę i nadesłania akt sprawy chyba, że Komendant uwzględni skargę w całości do dnia wyznaczenia przez Sąd terminu rozprawy.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki wydaje postanowienia w sprawach uzgadniania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozpatruje także zażalenia na postanowienia komendantów powiatowych / miejskich PSP wydawane w sprawie przekazywania obiektów do użytkowania.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP rozpatruje:

 • skargi w szczególności na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komendantów powiatowych / miejskich PSP albo przez ich pracowników albo przez pracowników komendy wojewódzkiej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących , a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,
 • wnioski w sprawie ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności,
 • petycje dotyczące wykonywanych zadań z zakresu administracji publicznej.

 

Terminy załatwiania i rozstrzygania spraw

a) wszelkie sprawy (w tym sprawy, które rozstrzygane są w drodze decyzji- nie będących decyzjami administracyjnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, zarządzenia , rozkazy, wytyczne, instrukcje itp.) wpływające do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej załatwiane są bez zbędnej zwłoki,

b) jeżeli sprawa zgodnie z kpa jest sprawą o charakterze indywidualnym rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej to jest załatwiana w następujących terminach:

 • niezwłocznie, jeżeli jest rozstrzygana w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 • w terminie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
 • w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana,
 • w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania- w postępowaniu odwoławczym.

c) petycje, skargi i wnioski są załatwiane bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia ich wniesienia. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby są zawiadamiani o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień- a także o stanie rozpatrzenia skargi w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania właściwej osobie do rozpatrzenia.

d) odpowiedzi na skargi wniesione do NSA, których przedmiotem są działania lub bezczynność Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego sporządza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpisu skargi.

 

Do terminów powyższych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, a także w przypadku zwłoki z przyczyn niezależnych od organu pracownik właściwy do załatwienia sprawy zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. Na niezałatwienie sprawy w terminie strona może złożyć zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Komendant uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Ponadto pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku powiadomienia stron o wyznaczenia nowego terminu albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Metadane

Data publikacji : 02.02.2005
Data modyfikacji : 11.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Webmaster serwisu
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry